logo wordt niet weergegeven

Algemene leveringsvoorwaarden

Als gevolg van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is Van Everdingen ZorgConsult genoodzaakt om vanaf 1 mei 2016 uitsluitend opdrachten aan te nemen op basis van onderstaand model contract.

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG

Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016


OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:

1. [NAAM OPDRACHTGEVER], gevestigd te [PLAATS EN POSTCODE] aan de [ADRES], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

en

2. Van Everdingen ZorgConsult, gevestigd te Sittard 6132 TP aan de Johan Kleinendreef 6, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:


a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van [OMSCHRIJVING];
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan [OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN];
c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
g. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht

1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten [OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN].

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze, "best effort", uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
2.5 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze opdracht of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der partijen is medegedeeld aan de ander partij of voortvloeit uit wettelijke eisen.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1 De opdracht vangt aan op [DATUM] en wordt aangegaan tot [EINDDATUM] OF: voor de duur van het Project [NAAM].
3.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming en vervanging

4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met de geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
4.2 Volgend artikel 4.1, overleggen Partijen om tot een zo goed mogelijke afronding van opdracht te komen.
4.3 Volgend artikel 4.1 en 4.2, indien overleg tussen Partijen niet tot overeenstemming heeft geleid, hebben beide Partijen het recht om eenzijdig schriftelijk de opdracht te beëindigen. In geval van beëindiging, dienen de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

5.1 Ingeval van insolventie van Opdrachtgever wordt de opdracht per direct beëindigd. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.
5.2 Ingeval van het niet tijdig voldoen van de facturen als vermeld in artikel 6.3, staat het Opdrachtnemer vrij de opdracht eenzijdig te beëindigen. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.
5.3 Indien Opdrachtgever de overeengekomen opdracht eerder wil beëindigen dan in deze overeenkomst, dan neemt Opdrachtgever contact met Opdrachtnemer en vindt overleg plaats over de consequenties van een dergelijke voortijdige beëindiging. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van opdracht en de mate waarin door Opdrachtnemer rekening is gehouden met de opdracht.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer: € …. exclusief BTW voor het gehele project.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
6.4 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer. Indien sprake is van kosten voor hulpmiddelen van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer hier voorafgaande het tekenen van de overeenkomst schriftelijk over informeren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

7.1 De overeenkomst met Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
7.2 De maximale aansprakelijkheid voor opdracht, of zaken voortvloeiend uit opdracht, wordt beperkt tot de onder artikel 6.1 overeengekomen som voor het gehele project.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor een bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid verzekering. Opdrachtgever is bij deze geïnformeerd dat deze verzekering uitsluitend geldt voor Nederlandse opdrachtgevers en overschrijding in planning, kostenbegrotingen en resultaatverplichtingen uitsluit.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In tweevoud,

Opdrachtgever:


Te [PLAATS], op [DATUM]:

Opdrachtnemer:


Te Sittard, op [DATUM]: